Szkoła Tańca Riviera, Warszawa
TANIEC
W PARACH  
TANIEC
SOLO  
ZUMBA
FITNESS  
ZAJĘCIA
DLA DZIECI  
ZAJĘCIA
DLA MŁODZIEŻY  
ZAJĘCIA
DLA SENIORÓW  

REGULAMIN

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA RIVIERA W WARSZAWIE

 

 

I.DEFINICJE

 

 

1. STR - Szkoła tańca Riviera

2. Cennik - aktualne ceny zajęć, warsztatów i innych projektów tanecznych prowadzonych w Szkole tańca Riviera , dostępny na stronie internetowej www.taniec.net oraz w siedzibach szkoły.

3. Oferta - lista kursów tańca, aktualnie dostępna na stronie internetowej.

4. Regulamin  - zasady uczestnictwa oraz płatności za zajęciach tanecznych w STR.

5. Uczestnik/kursant – osoba dobrowolnie korzystająca z usług oferowanych przez STR.

6. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia.

7. Sala taneczna -  sala treningowa, na której odbywają się zajęcia grupowe, bądź lekcje prywatne.

8. Kurs – zajęcia prowadzone przez instruktorów, w ramach oferty STR.

9. RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych .

 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Szkoła Tańca Riviera - Centrum Klubowe S.C. Wiesław Pękala i Ewa Pękala, ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa, NIP: 526-22-66-204 z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 10, 02-591 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

2. W ramach działalności Szkoła Tańca Riviera organizuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.taniec.net.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.02.2019r.

 

III. ZAPISY NA ZAJĘCIA

 

1. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca Riviera mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:

2.1. osobiście w recepcji dowolnej siedziby Szkoły Tańca Riviera,

2.2. telefonicznie (w danej lokalizacji w godzinach otwarcia recepcji i),

2.3. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.taniec.net.

3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, w ciągu 24 godzin od momentu zapisu, za:

3.1. wybrany pakiet albo karnet, lub

3.2. zadatek w wysokości opłaty za pojedyncze zajęcia.

4. Zadatek jest opłatą za pierwsze zajęcia; opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.taniec.net i dostępnym w siedzibach Szkoły Tańca Riviera.

5. Osoba , która  nie wpłaciła zadatku we wskazanym czasie, zostaje automatycznie wypisana z zajęć.  Może jednak ubiegać się o miejsce w grupie, informując recepcję o chęci uczestnictwa w kursie.

6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca Riviera.                   O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów oraz wpłat.

7. Kursant, który wpłacił zadatek, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Szkołę Tańca Riviera o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania  i zwrócenia wniesionej opłaty.

8. Szkoła Tańca Riviera poinformuje Kursanta  telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

9. Wskazany termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie w przypadku, gdy liczba uczestników jest zbyt mała.

 

IV. OPŁATY

 

1. Opłat za zadatek, pakiety zajęć lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:

1.1. poprzez stronę internetową www.taniec.net za pomocą ePrzelewu lub karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) albo przelewu bankowego na podane przy zamówieniu konto, dwa pierwsze rodzaje płatności są obsługiwane przez eCard S.A.;

1.2. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą;

2. W przypadku płatności poprzez stronę internetową, prawo wyboru sposobu płatności przysługuje Kursantowi, chyba, że w danym przypadku jest wskazany konkretny sposób dokonywania płatności.

3. Sprzedaż kursów za pośrednictwem strony internetowej www.taniec.net fiskalizowana jest w miejscu prowadzenia zajęć. Paragon fiskalny jest do odbioru w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Szkoły Tańca Riviera.

4. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu:

4.1. W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia, pakiet zajęć miesięcznych, dwumiesięcznych lub semestralnych. Opłaty w pakiecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.

5. Kursant po opłaceniu wyłącznie zadatku (opłata za pierwsze zajęcia kursu) ma możliwość dokonania dopłaty do pakietu lub karnetu, tylko w dniu pierwszych zajęć danej grupy. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.

6. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę VAT proszone są o przesłanie maila na adres centrum@taniec.net  lub ursynow@taniec.net z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji przed dokonaniem opłaty.

7. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko, kod grupy oraz numer zamówienia. W przypadku braku wymaganych danych Szkoła Tańca Riviera nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

8. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.

9. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.

10. Zniżki i promocje nie łączą się.

11. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.taniec.net.

12. Opłata i uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

 

V. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA 

 

1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.

2. Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;

2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca Riviera zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca lub proponuje uczestnictwo w zajęciach Premium (informacja o zajęciach Premium znajduje się na stronie www.taniec.net).

4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Szkoła Tańca Riviera organizuje zastępstwo.

5. Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;

5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z  punktem 5, Szkoła Tańca Riviera daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

 

VI. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.

2. W szczególnych przypadkach Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.

3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji Szkoły Tańca Riviera może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.

4. Szkoła tańca Riviera dajce możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, po uprzednim zgłoszeniu najpóźniej do godziny 15.00 w dniu w którym są zajęcia, w następujący sposób:

4.1. poprzez swój profil na stronie internetowej www.taniec.net,

4.2. telefonicznie w recepcji w dowolnej z siedzib Szkoły Tańca Riviera,

4.3. osobiście w dowolnej z siedzib szkoły,

4.4. mailowo na adres siedziby w której odbywaja się zajęcia,

4.5. poprzez wiadomość sms wysłaną do siedziby w której odbywają się zajęcia (konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć na które zgłaszają Pańswto nieobecność).

5. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą pod warunkiem, że nie jest to grupa Kursanta i nie są to zajęcia typu Premium. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia.

6. Nie ma obowiązku powiadamiania Szkoły Tańca Riviera o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane.

7. Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy semestr.

8. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.

9. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana.

10. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

11. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Szkoła Tańca Riviera, bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

 

 

VII. ZWROTY

 

1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

2. Zwrot wpłaconych opłat  jest  zrealizowany przelewem na wskazany numer konta.

3. Wniosek jest weryfikowany przez Szkołę i Kursant zostaje poinformowany o zleceniu przelewu.

4. Szkoła Tańca Riviera nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta.

5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, Szkoła Tańca Riviera może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

6. Zwroty realizowane są wciągu 15 dni roboczych od momentu otrzymania wniosku. Prosimy o przesłanie wniosków na adres mailowy centrum@taniec.net   lub ursynow@taniec.net w zależności od miejsca w którym odbywały się zajęcia.

 

 

VIII. ZALICZENIE W-F DLA STUDENTÓW 

 

1. Szkoła Tańca Riviera na podstawie umów z wybranymi Szkołami Wyższymi umożliwia zaliczanie zajęć w-f.

2. Szkoła Tańca Riviera nie dokonuje wpisów do indeksu, tylko przekazuje odpowiednie informacje zgodnie z zawartymi umowami.

3. Szczegóły uprawniające do korzystania z zajęć promocyjnych dla studentów znajdziesz klikając TU

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Szkoła Tańca Riviera nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły Tańca Riviera.

2. Uczestnik zajęć w Szkole Tańca Riviera może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.

5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach szkoła nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji Szkoły Tańca Riviera. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.

7. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk zwrócić do recepcji. W przypadku nieoddania kluczyka bezpośrednio po zajęciach, Kursant zostanie obciążony kosztami w wysokości 50 zł za wymianę zamka. Dopiero po uiszczeniu opłaty zostanie wydany dokument, który Kursant pozostawił w recepcji odbierając wcześniej kluczyk do szafki.

8. Za uszkodzenie kluczyka do szafki Kursant uiszcza opłatę w wysokości 25 zł. Płatność należy uregulować w recepcji. Dopiero po uiszczeniu opłaty zostanie wydany dokument, który Kursant pozostawił w recepcji odbierając wcześniej kluczyk do szafki.

9. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

10. Osoba zapisująca się na kurs w Szkole Tańca RIVIERA, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

 

        X     ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH/ REŻIM SANITARNY

 

Wprowadziliśmy poniższe zasady do realiów naszych siedzib zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, stosując interpretację  przepisów (pytania 33, 38 i 39)

 

Prosimy o stosowanie wytycznych dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.

 • Przy wejściu do szkoły i w punktach widocznych przy salach, sanitariatach umieściliśmy dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie alkoholu i żelu aloesowego. Prosimy o ich stosowanie lub korzystanie z własnych.
 • Prosimy o dezynfekcję rąk  po wejściu do szkoły oraz przed i po zajęciach.
 • Prosimy o przemieszczanie się po strefach ogólnie dostępnych w maskach sanitarnych zakrywających usta i nos stosując odpowiednie odstępy pomiędzy osobami. Pracownik Szkoły ma prawo do wyproszenia osoby niestosującej się do wyznaczonych wymogów sanitarnych.
 • Po wejściu na salę nie ma obowiązku korzystania z maseczek, należy jednak pamiętać o konieczności wymaganego od siebie 1,5 m odstępu.
 • zajęcia w parach odbywają się normalnie, tak jak przed epidemią, nie będzie jednak już zmian w parach.
 • Prosimy o dokonywanie opłat przelewowych i okazywanie potwierdzeń w recepcji co co ułatwi proces rejestracji. Wyjątkowo można dokonać opłaty kartą. Nie przyjmujemy opłat gotówkowych.
 • Odrabianie zajęć może odbywać się wyłącznie po zgłoszeniu swojej obecności w recepcji siedzib.
 • Recepcje są oddzielone płytami pleksi.
 • Sale pomiędzy zajęciami będą wietrzone przez instruktora. Odbywa się to kosztem ogólnego czasu grafiku i zajęć, które zostały skrócone o 5 minut.
 • Koszt zajęć nie uległ zmianie. Korzystanie z kart multisport obowiązuje na dawnych zasadach.
 • W szatniach czasowo nie udostępniamy możliwości korzystania z szafek. Na zajęcia prosimy przychodzić już przebranymi by uniknąć zagęszczenia osób. Prosimy zmienić obuwie.
 • Czasowo ograniczamy ilość odstępnych pryszniców.  
 • Pomiędzy zajęciami będziemy dezynfekować elementy wspólnego użytku najczęściej dotykane.  
 • Kursanci nie mogą brać udziału w zajęciach jeśli obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej lub kontaktowali się z osobami zakażonymi, objętymi kwarantanną lub izolacją, mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.

 

XI. REKLAMACJE 

 

1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Szkoły Tańca Riviera na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

 

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Szkoły Tańca Riviera oraz mediach społecznościowych (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Szkoły Tańca Riviera.

 

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę Tańca Riviera powstałe w wyniku jego działania.

2. Na terenie Szkoły Tańca Riviera obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

3. Na teranie Szkoły Tańca Riviera obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.

4. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.

5. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.

6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły.

7. Szkoła akceptuje karty Benefit Systems Plus, FitProfit, Medicover Sport. Konkretne informacje dotyczące użytkowania rodzajów kart są zawarte na stronach danego partnera. Posiadacze kart opłacają zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.taniec.net. Posiadacze kart są zobowiązani do opłaty pełnej ilości zajęć, przypadającej na 1 miesiąc kalendarzowy z góry. Zgłaszanie nieobecności oraz możliwość odrabiania zajęć, jest taka sama jak w przypadku standardowych zajęć. Posiadacze karty mogą uczestniczyć na wyżej wymienionych zasadach tylko w jednym kursie dziennie. Drugi kurs w tym samym dniu opłacają pełnopłatnie wg obowiązującego cennika. Obowiązkowo muszą zeskanować kartę oraz złożyć podpis na liście wejść dostępnej w recepcji Szkoły.

8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

XIV.OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

 

Centrum Klubowe s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad określonych w Art. 5 RODO, realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Ewa Pękala i Wiesław Pękala, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Centrum Klubowe s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala, pod adresem ul. Batorego 10 w Warszawie (02-591), NIP: 526-22-66-204; REGON: 013297984.

 

2) Możesz skontaktować się z nami w sprawie swoich danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: centrum@taniec.net lub poczty tradycyjnej, przesyłając pismo na adres Administratora podany powyżej.

 

3) Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

- Umożliwienie osobom uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca;

- Analiza korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej oraz automatyczne rozpoznawanie tych osób podczas kolejnych wizyt za pomocą plików cookie usługi Google Analytics oraz możliwość zebrania statystyk celem usprawnienia działania strony internetowej;

- Udostępnianie danych dot. odwiedzających portalowi Facebook celem targetowania reklam szkoły tańca RIVIERA do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę szkoły tańca RIVIERA;

- Promocja marki, pozyskiwanie informacji dot. profilowania i targetowania reklam;

- Promocja marki, przesyłanie informacji handlowych, w tym informacji o promocjach.

 

4) Podstawą przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych jest m.in.:

- Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO - działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w zajęciach tanecznych;

-Uczestnicząc w zajęciach wyrażasz zgodę na publikowanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych i na stronie internetowej;

- Zgoda na zamieszczenie plików cookies

- Art. 6, ust. 1, lit. a - zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlenia kodu śledzącego Google Analytics;

- Art. 6, ust. 1, lit. a - zgoda wyrażona poprzez akceptację wyświetlania Facebook Pixel i zamieszczenia plików cookie związanych z tą usługą;

- Art. 6, ust. 1, lit. a) RODO - zgoda osób, których dana dotyczą, okazana poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to";

 

5) Administrator będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora w oparciu o powierzenie przetwarzania danych.

 

6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

7) Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

8) Twoje dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do przez okres wynikający z relacji z użytkownikiem, przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Administrator może jednak wcześniej usunąć Twoje dane osobowe o ile uzna, że doszło do zrealizowania celu przetwarzania.

 

9) Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

10) Jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

GALERIE INSTRUKTORZY PROMOCJE
 
NASI PARTNERZY:
Klub Stodoła
eCard
Fundusz Wsparcia Kultury
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wsparcie otrzymało Centrum Klubowe - Dom Kultury s.c. Wiesław Pękala Ewa Pękala.
Copyright by Riviera Szkoła Tańca. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by KOFS.pl. Powered by XIDEMIA CMS.