Szkoła Tańca Riviera, Warszawa
TANIEC
W PARACH  
TANIEC
SOLO  
ZUMBA
FITNESS  
ZAJĘCIA
DLA DZIECI  
ZAJĘCIA
DLA MŁODZIEŻY  
ZAJĘCIA
DLA SENIORÓW  

REGULAMIN

  •  REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA RIVIERA W WARSZAWIE

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Szkoła Tańca Riviera (dalej „Szkoła Tańca Riviera”) z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 10, 02-591 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Szkoła Tańca Riviera organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.taniec.net.

2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę Tańca Riviera oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Szkołę Tańca Riviera jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

 

§2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

 

1. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca Riviera mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).

2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na trzy sposoby:

2.1. osobiście w recepcji dowolnej siedziby Szkoły Tańca Riviera,

2.2. telefonicznie (w godzinach otwarcia recepcji, w danej lokalizacji),

2.3. wypełniając formularz zapisu zamieszczony na stronie www.taniec.net.

3. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty, w ciągu 24 godzin od momentu zapisu, za:

3.1. wybrany pakiet albo karnet, lub

3.2. zadatek w wysokości opłaty za pojedyncze zajęcia.

4. Zadatek jest opłatą za pierwsze zajęcia; opłaty pobierane są zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie www.taniec.net i dostępnym w siedzibach Szkoły Tańca Riviera.

5. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały wpłaty zgodnie z §2 punktem 2 Regulaminu, są usuwane z listy.

6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej Szkoła Tańca Riviera. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.

7. Kursant, który wpłacił zadatek, jednak nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, powinien w ciągu trzech dni od terminu tych zajęć poinformować Szkołę Tańca Riviera o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.

8. Szkoła Tańca Riviera poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

 

§3 OPŁATY

 

1. Opłat za zadatek, pakiety zajęć lub karnety na wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:

1.1. poprzez stronę internetową www.taniec.net za pomocą ePrzelewu lub karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic) albo przelewu bankowego na podane przy zamówieniu konto, dwa pierwsze rodzaje płatności są obsługiwane przez eCard S.A.;

1.2. osobiście, w recepcji szkoły, gotówką lub kartą płatniczą;

2. W przypadku płatności poprzez stronę internetową, prawo wyboru sposobu płatności przysługuje Kursantowi, chyba, że w danym przypadku jest wskazany konkretny sposób dokonywania płatności.

3. Sprzedaż kursów za pośrednictwem strony internetowej www.taniec.net fiskalizowana jest w miejscu prowadzenia zajęć. Paragon fiskalny jest do odbioru w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Szkoły Tańca Riviera.

4. Rodzaje opłat za zajęcia zależą od wybranego kursu:

4.1. W przypadku opłat za zajęcia taneczne Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia, pakiet zajęć miesięcznych, dwumiesięcznych lub semestralnych. Opłaty w pakiecie dotyczą kolejnych zajęć danego kursu, nie ma możliwości rozdzielenia ich na wybrane zajęcia. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.

4.2. W przypadku opłat za zajęcia typu zumba-fitness Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub karnet. Opłaty w karnecie dotyczą ilości zajęć i są ograniczone terminem ważności. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.

5. Kursant po opłaceniu wyłącznie zadatku (opłata za pierwsze zajęcia kursu) ma możliwość dokonania dopłaty do pakietu lub karnetu, tylko w dniu pierwszych zajęć danej grupy. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe.

6. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie maila na adres taniec@taniec.net z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura lub o zgłoszenie tego faktu w recepcji do 7 dni po dokonaniu opłaty. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu fiskalnego.

7. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwisko, kod grupy oraz numer zamówienia. W przypadku braku wymaganych danych Szkoła Tańca Riviera nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

8. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranej zniżki przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę. Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.

9. Chcąc skorzystać ze zniżki Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki.

10. Zniżki i promocje nie łączą się.

11. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.taniec.net.

 

§4 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 

1. Szkoła zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.

2. W szczególnych przypadkach Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.

3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali, a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji Szkoły Tańca Riviera może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.

4. Zgłoszenia nieobecności można dokonać, najpóźniej do godziny 15.00 w dniu w którym są zajęcia, w następujący sposób:

4.1. poprzez swój profil na stronie internetowej www.taniec.net,

4.2. telefonicznie w recepcji w dowolnej z siedzib Szkoły Tańca Riviera,

4.3. osobiście w dowolnej z siedzib szkoły,

4.4. mailowo na adres siedziby w której odbywaja się zajęcia,

4.5. poprzez wiadomość sms wysłaną do siedziby w której odbywają się zajęcia (konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć na które zgłaszają Pańswto nieobecność).

5. W przypadku zgłoszenia nieobecności Kursant ma możliwość odrobienia zajęć w ciągu 2 tygodni z inną, dowolnie wybraną grupą pod warunkiem, że nie jest to grupa Kursanta i nie są to zajęcia typu Premium. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia.

6. Nie ma obowiązku powiadamiania Szkoły Tańca Riviera o terminie i grupie, w której zajęcia będą odrabiane.

7. Nieobecności zgłoszone w dwóch ostatnich tygodniach semestru muszą zostać odrobione do końca tego semestru. Nie ma możliwości przeniesienia odrabiania zajęć na nowy semestr.

8. Jeżeli nieobecność na zajęciach nie zostanie zgłoszona w wyznaczonym terminie opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona.

9. Opłata za zajęcia nieodrobione w ciągu dwóch tygodni nie jest zwracana.

10. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z sali i szkoły.

11. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Szkoła Tańca Riviera, bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.

 

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA

 

1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.

2. Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;

2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca Riviera zwraca wpłacone opłaty, umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca lub proponuje uczestnictwo w zajęciach Premium (informacja o zajęciach Premium znajduje się na stronie www.taniec.net).

4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Szkoła Tańca Riviera organizuje zastępstwo.

5. Szkoła Tańca Riviera zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;

5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5, Szkoła Tańca Riviera daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.

 

§6 ZWROTY

 

1. Zwroty wykonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez Kursanta oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

2. Zwrot wpłaconych opłat w przypadku płatności kartą płatniczą poprzez system eCard S.A. będzie wykonany na kartę. W przypadku innych płatności, zwrot może być zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Kursanta zgłoszonym we wniosku:

2.1. gotówką, w placówce Szkoły Tańca Riviera, gdzie odbywały się opłacone zajęcia,

2.2. przelewem na wskazane konto.

3. Wniosek jest weryfikowany przez Szkołę i Kursant zostaje poinformowany o możliwości odebrania zwrotu.

4. Szkoła Tańca Riviera nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta.

5. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, Szkoła Tańca Riviera może zwrócić 30% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć. Szkoła będzie wymagać udokumentowania takiej sytuacji. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

§7 ZALICZENIE W-F DLA STUDENTÓW

 

1. Szkoła Tańca Riviera na podstawie umów z wybranymi Szkołami Wyższymi umożliwia zaliczanie zajęć w-f.

2. Szkoła Tańca Riviera nie dokonuje wpisów do indeksu, tylko przekazuje odpowiednie informacje zgodnie z zawartymi umowami.

3. Szczegóły uprawniające do korzystania z zajęć promocyjnych dla studentów znajdziesz klikając TU

 

§8 BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Szkoła Tańca Riviera nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy Szkoły Tańca Riviera.

2. Uczestnik zajęć w Szkole Tańca Riviera może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.

5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.

6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, a także w szafkach szkoła nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. Wartościowe rzeczy może oddać do depozytu w recepcji Szkoły Tańca Riviera. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję.

7. Po zakończonych zajęciach, przed opuszczeniem szatni Kursant ma obowiązek zamknąć szafkę, a kluczyk zwrócić do recepcji. W przypadku nieoddania kluczyka bezpośrednio po zajęciach, Kursant zostanie obciążony kosztami w wysokości 50 zł za wymianę zamka. Dopiero po uiszczeniu opłaty zostanie wydany dokument, który Kursant pozostawił w recepcji odbierając wcześniej kluczyk do szafki.

8. Za uszkodzenie kluczyka do szafki Kursant uiszcza opłatę w wysokości 25 zł. Płatność należy uregulować w recepcji. Dopiero po uiszczeniu opłaty zostanie wydany dokument, który Kursant pozostawił w recepcji odbierając wcześniej kluczyk do szafki.

9. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

10. Osoba zapisująca się na kurs w Szkole Tańca RIVIERA, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

 

§9 OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła Tańca Riviera. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca Riviera dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Szkołę Tańca Riviera Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Szkołę Tańca Riviera.

 

§10 REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać do Szkoły Tańca Riviera na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

 

§11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Szkoły Tańca Riviera (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Szkoły Tańca Riviera.

 

§12 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę Tańca Riviera powstałe w wyniku jego działania.

2. Na terenie Szkoły Tańca Riviera obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

3. Na teranie Szkoły Tańca Riviera obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.

4. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.

5. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.

6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły.

7. Szkoła akceptuje karty Benefit Systems Plus, FitProfit, Ok systems (Go Fit, Fit & More, Silver, Silver Plus). Konkretne informacje dotyczące użytkowania rodzajów kart są zawarte na stronach danego partnera. Posiadacze kart opłacają zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.taniec.net. Posiadacze kart są zobowiązani do opłaty pełnej ilości zajęć, przypadającej na 1 miesiąc kalendarzowy z góry. Zgłaszanie nieobecności oraz możliwość odrabiania zajęć, jest taka sama jak w przypadku standardowych zajęć. Posiadacze karty mogą uczestniczyć na wyżej wymienionych zasadach tylko w jednym kursie dziennie. Drugi kurs w tym samym dniu opłacają pełnopłatnie wg obowiązującego cennika. Obowiązkowo muszą zeskanować kartę oraz złożyć podpis na liście wejść dostępnej w recepcji Szkoły.

8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

GALERIE INSTRUKTORZY PROMOCJE
 
NASI PARTNERZY:
Polibuda.info
Klub Stodoła
eCard
Copyright by Riviera Szkoła Tańca. Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by KOFS.pl. Powered by XIDEMIA CMS.